โครงการอบรม เรื่อง สะเต็มศึกษา

          เมื่ออังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการอบรมเรื่องสะเต็มศึกษา ให้กับคุณครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ และครูคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ทักษะความเข้าใจในการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ไปเชื่อมโยงในสถานการจริง ผ่านกระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรมได้ ทั้งนี้ได้เชิญ อาจารย์มานะ อินทรสว่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านสะเต็มศึกษาเป็นวิทยากร ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารนวมภูมินทร์

คลิกเพื่อชมภาพ >>