โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชน (PLC) และโครงการจัดการเรียนการสอน Active Learning

          เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชน (PLC : Professional Learning Community) ให้กับครูทุกหมวด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูเกิดพลังแห่งการเรียนรู้ (Power of Learning) ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของตนเองให้มีผลดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้เชิญ รศ.ดร.สิรพันธุ์ สุวรรณมรรคา และ รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ เป็นวิทยากร ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารนวมภูมินทร์

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการการจัดการเรียนการสอน Active Learning ให้กับ ครูทุกหมวด เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active learning และเพื่อ ให้ครูวางแผนกระบวนการสอนตามแนวทาง Active learning โดยได้เชิญ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข เป็นวิทยากร ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารนวมภูมินทร์

คลิกเพื่อชมภาพ >>