โครงการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ

          เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการให้กับครูทุกหมวด เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในหลักการและวิธีการสอน โดยใช้โครงงาน เป็นฐาน (Project-Based Learning) โดยได้เชิญ อาจารย์นิพนธ์  ศรีนฤมล เป็นวิทยากร ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารนวมภูมินทร์

คลิกเพื่อชมภาพ >>