โครงการครูแกนนำ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

          เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการครูแกนนำ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้กับครูที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 33 คน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครูแกนนำ ICT และครูผู้สอนทุกระดับชั้น ให้สามารถนำทักษะจากการอบรมมาใช้พัฒนาสื่อการสอนและการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทคอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารนวมภูมินทร์

คลิกเพื่อชมภาพ >>