การอบรม "การออกแบบ และเขียนแผนเชิงรุกแบบรวมพลัง
ด้วย Co-5 Steps ผ่าน PLC"

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ฝ่ายวิชาการได้จัดอบรม หัวข้อ "การออกแบบ และเขียนแผนเชิงรุกแบบรวมพลังด้วย Co-5 Steps ผ่าน PLC" ให้กับครูทุกหมวด เพื่อสร้างความเข้าใจในการออกแบบ และเขียนแผนเชิงรุกแบบรวมพลังด้วย Co-5 Steps ผ่าน PLC ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข เป็นวิทยากร ณ ห้องอเนกประสงค์ 1 อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>