การประชุม Level Meeting ระดับช่วงชั้น และ
School Meeting ตามโครงการ PLC

          เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายวิชาการได้จัดประชุม Level Meeting โดยแบ่งเป็นระดับช่วงชั้น (ตามโครงการ PLC) เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน และเพื่อให้ครูได้รายงานผลการดำเนินการในภาคเรียนที่ผ่านมา ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา เป็นวิทยากร ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย โดยได้แบ่งตามระดับช่วงชั้น ดังนี้
          เวลา 13.00 - 14.00 น. ประชุม Level Meeting ระดับประถมศึกษา
          เวลา 14.00 - 15.00 น. ประชุม Level Meeting ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
          เวลา 15.00 - 16.00 น. ประชุม Level Meeting ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          เวลา 16.00 - 16.30 น. ประชุม School Meeting: คณะกรรมการแกนหลักระดับโรงเรียนของโครงการพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC

คลิกเพื่อชมภาพ >>