กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านจิตวิทยา
“การสร้างกรอบแนวคิดแบบพัฒนา Growth Mindset ให้กับลูก"

          เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 วชิราวุธวิทยาลัยโดยศูนย์แนะแนวจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านจิตวิทยา เรื่อง “การสร้างกรอบแนวคิดแบบพัฒนา Growth Mindset ให้กับลูก” สำหรับผู้ปกครองที่สนใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง และโรงเรียนในการร่วมกันดูแลนักเรียนให้เป็นคนดี มีความสามารถ มีความสุข และประสบความสำเร็จ โดยวิทยากร ทันตแพทย์หญิงสุภาพร เจริญเศรษฐศิลป์ เลขาธิการมูลนิธิเด็กดี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารนวมภูมินทร์

คลิกเพื่อชมภาพ >>