กิจกรรมอบรมการสร้างและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์
BBC Microbit : ROBOT

          กิจกรรมอบรมการสร้างและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ BBC Microbit : ROBOT วชิราวุธวิทยาลัย โดย หมวดออกแบบและเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีเชิงประลอง Innovedex จัดกิจกรรมอบรมการสร้างและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ BBC Microbit : ROBOT ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในวันที่ 26 และ 30 มกราคม 2563 ณ อาคารเวสสุกรรมสถิต เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านพื้นฐานการเขียนโปรแกรมควบคุมเบื้องต้นให้กับนักเรียนที่สนใจ

คลิกเพื่อชมภาพ >>