การแข่งขันทักษะการพิมพ์ดีด
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 หมวดออกแบบและเทคโนโลยีได้จัดการแข่งขันทักษะการพิมพ์ดีดระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยระดับประถมศึกษา จัดขึ้น ณ ห้อง 312 อาคารประถม 3 และระดับมัธยมจัดขึ้น ณ ห้อง พร201 และ พร203 อาคารเพชรรัตน ผลการแข่งขัน มีดังนี้ ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คลิกเพื่อชมภาพ : ระดับประถม || ะดับมัธยม >>