พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลการแสดงความสามารถเรียนรู้
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และรางวัลแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัล ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น คณะ
ชนะเลิศ ด.ช.กฤติน  โพธิ์กิ่ง ม.4/1 ดุสิต
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.ณัฐพัชร์  วัชระสวัสดิ์  ม.4/1 พญาไท
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายไกร  สาตรักษ์ ม.6/1 จิตรลดา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัล ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น คณะ
ชนะเลิศ ด.ช.ฤ กษมคามิน  ภูมิธาดาเดช ม.3/4 ผู้บังคับการ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.เขมทัต  สมคะเน  ม.2/1 จงรักภักดี
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.ภูริภัทร  รอบรู้  ม.2/1 จงรักภักดี

ระดับประถมศึกษา
รางวัล ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น คณะ
ชนะเลิศ ด.ช.กุญช์  ศรีวรกุล ป.5/1 นันทอุทยาน
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.ปวีณ  ด่านอุดม ป.5/6 สนามจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.คุณากร  เพียรเวช ป.4/1 สนามจันทร์

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ใน ร.6 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างโรงเรียน
          เด็กชาย ฤ กษมคามิน  ภูมิธาดาเดช

รางวัลเหรียญเงิน (ได้คะแนน 80 เปอร์เซ็นต์)
          เด็กชายเขมทัต  สมคะเน
          เด็กชายปวีณ  ด่านอุดม

คลิกเพื่อชมภาพ >>