พิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ "หนังสือเล่มโปรด"

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานมอบรางวัลจากกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ “หนังสือเล่มโปรด” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารนวมภูมินทร์ ซึ่งจัดโดย ห้องสมุดวชิราวุธวิทยาลัย
 
รางวัลที่ 1 ด.ช.รุจิภาส  ตั้งประพันธ์วงศ์ ป.5/5 คณะสนามจันทร์
รางวัลที่ 2 ด.ช.อรรถกร  เผือกสุวรรณ ป.5/1 คณะนันทอุทยาน
รางวัลที่ 3 ด.ช.กุณช์  ศรีวรกุล ป.5/1 คณะนันทอุทยาน
รางวัลชมเชย ด.ช.ณัฐพัชร์  รัตนพรสมปอง ป.5/1 คณะสนามจันทร์

คลิกเพื่อชมภาพ >>