การแข่งระเบียบแถว ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 และวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 วชิราวุธวิทยาลัยได้จัดให้มีการแข่งขันระเบียบแถว ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามหน้า วชิราวุธวิทยาลัย โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 วันคือ

          วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เด็กโต ผลการแข่งขัน จากคะแนนรวม 130 คะแนน มีดังนี้

1. คณะผู้บังคับการ ได้ 99.66 คะแนน คิดเป็น 76.66 %
2. คณะดุสิต ได้ 110.50 คะแนน คิดเป็น 85.00 %
3. คณะจิตรลดา ได้ 106.50 คะแนน คิดเป็น 81.92 %
4. คณะพญาไท ได้ 118.75 คะแนน คิดเป็น 91.34 %
5. คณะจงรักภักดี ได้ 105.75 คะแนน คิดเป็น 81.34 %
6. คณะศักดิ์ศรีมงคล ได้ 110.25 คะแนน คิดเป็น 84.80 %

          ผลการแข่งขัน คณะที่ชนะเลิศ ได้แก่ คณะพญาไท

          วันศุกร์ 24 มกราคม 2563 เด็กเล็ก ผลการแข่งขัน จากคะแนนรวม 130 คะแนน มีดังนี้

1. คณะสนามจันทร์ ได้ 102.20 คะแนน คิดเป็น 78.61 %
2. คณะนันทอุทยาน ได้ 106.30 คะแนน คิดเป็น 81.76 %
3. คณะสราญรมย์ ได้ 107.20 คะแนน คิดเป็น 82.46 %

          ผลการแข่งขัน คณะที่ชนะเลิศ ได้แก่ คณะสราญรมย์

คลิกเพื่อชมภาพ >>