พิธีมอบถ้วยรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2561 และพิธีมอบ
เกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ระดับดีขึ้นไป

          เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย มอบถ้วยรางวัลเรียนดีให้กับคณะที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย
          ระดับมัธยมศึกษา คณะผู้บังคับการ
          ระดับประถมศึกษา คณะนันทอุทยาน

          มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีคะแนนสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561
             - นักเรียนที่มีคะแนนสอบ O-NET ระดับดีเยี่ยม 100 คะแนนเต็ม จำนวน 10 คน
             - นักเรียนที่มีคะแนนสอบ O-NET ระดับดีมาก 90.00 – 99.99 คะแนน จำนวน 34 คน
             - นักเรียนที่มีคะแนนสอบ O-NET ระดับดี 80.00 – 89.99 คะแนน จำนวน 72 คน

          รวม จำนวน 116 คน ดังนี้

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับดีเยี่ยม   1 คน
  ระดับดีมาก   5 คน
  ระดับดี   5 คน
     
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับดีมาก   4 คน
  ระดับดี 16 คน
     
ประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับดีเยี่ยม   9 คน
  ระดับดีมาก 25 คน
  ระดับดี 51 คน

คลิกเพื่อชมภาพ >>