พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน และ
ประทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแสดงความสามารถ
เรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6

          เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. วชิราวุธวิทยาลัยจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน และประทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีจุดธูปถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จุดเทียนธูปเครื่องทองน้อยถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
          จากนั้นประธานกล่าวถึงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีในครั้งนี้ พร้อมกับเบิกผู้เข้ารับพระราชทาน และรับประทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6
          นายเชื้อพร รังควร เลขาธิการมูลนิธิพระบรมชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้เชิญรางวัล เพื่อพระราชทาน และประทานรางวัลแก่นักเรียน ดังนี้

1. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ประจำปีการศึกษา 2561
          นายทัศไนย พัฒนกุล
          นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6
          2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                นางสาวปณิดา สร้อยสาย
                โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์

          2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                นางสาวเธียราณัฐ ปิติจะ
                โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

          2.3 ระดับประถมศึกษา
                เด็กชายกันต์ธร เหล่าพาณิชย์กุล
                โรงเรียนปริ้นรอแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

คลิกเพื่อชมภาพ >>