พิธีขอขมา ผู้บังคับการ ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และ
ผู้ปกครองนักเรียนที่จะบรรพชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

          วชิราวุธวิทยาลัยจัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และวชิราวุธวิทยาลัยมากล้นหาที่สุดมิได้ โดยรับนักเรียนบรรพชา จำนวน 45 คน ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร มีระยะเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจ ปฏิบัติธรรม เป็นเวลา 15 วัน ระหว่างวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ถึง ถึง วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 นอกจากเพื่อเป็นการน้อมถวายแล้ว ยังเป็นการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อจะได้นำมาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันสืบไป
          พิธีขอขมา ผู้บังคับการ ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และผู้ปกครองนักเรียนที่จะบรรพชา จัดขึ้นเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>