สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
แสดงความขอบคุณวชิราวุธวิทยาลัย

          เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเมธี เผื่อนทอง ผู้อำนวยการ ส่วนส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ เป็นผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และผู้บริหาร เพื่อมอบโล่เกียรติคุณ แสดงความขอบคุณที่วชิราวุธวิทยาลัยให้การสนับสนุนสถานที่ และยุวมัคคุเทศก์ในการจัดนิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” ประจำปี 2561

          นิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2561 ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย โดยความร่วมมือของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงออกแบบ และพระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460 ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 101 ปี และเพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องธงชาติไทยให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

คลิกเพื่อชมภาพ >>