พิธีเปิดเปิดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ์

          เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ  กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ์ ตามโครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน เป็นการรณรงค์ส่งเสริมเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ การเคารพสิทธิ และปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อให้นักเรียนวชิราวุธวชิราวุธวิทยาลัยมีสำนึกพลเมืองและพลโลก ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยวิทยากรจาก กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ ห้องประชุม อัศวพาหุ 1 วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>