นิทรรศการ "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"

          สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวชิราวุธวิทยาลัย จัดนิทรรศการธงไตรรงค์ ธำรงไทย ขึ้น เมื่อวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงออกแบบ และพระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทยมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460 และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องธงชาติไทยและวิธีการใช้ธงชาติอย่างถูกต้อง โดยมีนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ยุวมัคคุเทศก์นำชมนิทรรศการดังกล่าว
          โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดนิทรรศการธงไตรรงค์ ธำรงไทย และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับธงชาติไทย

คลิกเพื่อชมภาพ >>