วชิราวุธวิทยาลัยเยี่ยมชมโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา

          เมื่อศุกร์วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหารของวชิราวุธวิทยาลัย นำโดยรองผู้บังคับการด้านบริหาร ที่ปรึกษาผู้บังคับการ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ พร้อมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตข้าวของโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา (ศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทนแบบครบวงจร) ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบที่ส่งเสริมการผลิตข้าวแบบลด ละ เลิก การใช้สารเคมี โดยมีแปลงนาสาธิตเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรได้มาศึกษาเรียนรู้ ร่วมถึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ  จากกระบวนการผลิตมีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่ติดตามควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลผลิตข้าวที่ได้มีคุณภาพและยังปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ดังนั้นโรงเรียนจึงได้เปลี่ยนมาใช้ข้าวของมูลนิธิฯ เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนของวชิราวุธวิทยาลัยได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและช่วยรักษาสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

คลิกเพื่อชมภาพ >>