คณะครูและนักเรียนศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ

          เมื่อวันที่ 17 - 26 มิถุนายน 2562 วชิราวุธวิทยาลัยได้ส่งครู และนักเรียนเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Oundle School และ Shrewsbury School ประเทศอังกฤษ การไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ทำให้ครู และนักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษา และทักษะการใช้ชีวิตในต่างแดน ตลอดจนได้เรียนรู้รูปแบบโรงเรียนประจำ และระบบการเรียนการสอน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ และระบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวชิราวุธวิทยาลัยต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพ >>