วชิราวุธวิทยาลัยร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในงาน "30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา"

          เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 30 คน รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา” จัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อปีพุทธศักราช 2531 ด้วยมีพระราชประสงค์ ในการช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

คลิกเพื่อชมภาพ >>