วชิราวุธวิทยาลัยบรรเลงดนตรี และ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ
เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส 100 ปี นับแต่วันเสด็จสวรรคต
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 วงดนตรีไทยวชิราวุธวิทยาลัยบรรเลงดนตรี และ ร่วมฟังบรรยายพิเศษเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส 100 ปี นับแต่วันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ (20 ตุลาคม 2562) หัวข้อ "พระผู้ทรงสร้างสรรค์สถานภาพสตรีไทย" จัดโดย มูลนิธิพระบรมราชนุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอวชิราวุธานุสรณ์

คลิกเพื่อชมภาพ >>