นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยได้รับรางวัลกุลบุตรกาชาด ประจำปี 2562

          วชิราวุธวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับ นายไกร สาตรักษ์ นักเรียนชั้น ม.6/1 คณะจิตรลดา ได้รับรางวัลกุลบุตรกาชาด และรางวัล Smart ประจำปี 2562 ที่จัดระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2562 ณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

          ในการนี้ ท่านหญิงประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ เสด็จเป็นประธานในพิธีประกาศผลผู้ได้รับตำแหน่งจากผู้สมัครที่ผ่านรอบสัมภาษณ์ 101 คน
(ชาย 50 คน และหญิง 51 คน) ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม และสรรหาตามกระบวนการยุวกาชาด

          คุณสมบัติกุลบุตรและกุลธิดากาชาด 3 ด้าน ที่สำคัญ ได้แก่ มีไหวพริบ ทันสมัยมีเอกลักษณ์ในตัวเอง มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เป็นคนมีจิตอาสาที่แรงกล้า พร้อมทั้งกายและใจ ในการปฏิบัติภารกิจ ในฐานะเยาวชนอาสาสมัครของสภากาชาดไทย และ มีศักยภาพในการดำเนินชีวิตได้อย่างพอเพียง เพื่อประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม บนพื้นฐานของการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์

คลิกเพื่อชมภาพ >>