นายไกร สาตรักษ์ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร
ผู้ชนะการประกวดกุลบุตรกาชาด ประจำปี 2562

          เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.16 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี
          จากนั้นพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดร้านกาชาด ผู้ชนะการประกวดขบวนรถเฉลิมพระเกียรติ ผู้ร่วมประกวดขบวนรถเฉลิมพระเกียรติ ผู้ชนะการประกวดกุลบุตร กุลธิดากาชาด ผู้ชนะการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานกาชาด และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานกาชาด
          ในการนี้ นายไกร สาตรักษ์ นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดกุลบุตรกาชาด ประจำปี 2562

คลิกเพื่อชมภาพ >>