งานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี เครือข่าย
สถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ครั้งที่ 7

          เมื่อวันที่ 27 - 31 มกราคม 2563 วชิราวุธวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี เครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ครั้งที่ 7 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

          วชิราวุธวิทยาลัยได้ส่งลูกเสือสามัญ จำนวน 29 คน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 30 คน และ ผู้กำกับลูกเสือ 7 คน เข้าร่วมงานชุมนุมในครั้งนี้

          การจัดงานชุมนุมในครั้งนี้มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ กิจกรรมบุกเบิก และผจญภัย เดินทางไกล ตามรอยศาสตร์พระราชา จิตอาสา กิจกรรมรอบกองไฟ ทัศนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญในราชบุรี รวมทั้งได้ใช้ชีวิตชาวค่าย เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีวินัย รักษากฎระเบียบ และได้สร้างมิตรภาพกับโรงเรียนอื่น ๆ

คลิกเพื่อชมภาพ >>