โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบ "Learn Anywhere"

          เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการ วชิราวุธวิทยาลัย และ ดร.อัญชลี ประกายเกียรติ รองผู้บังคับการด้านวิชาการ มอบรหัสเข้าเรียน online ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ "Learn Anywhere" ตลอดปีการศึกษา 2563 ในกลุ่มสาระวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กลุ่มที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารนวมภูมินทร์

คลิกเพื่อชมภาพ >>