พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน
แสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2563

          เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ได้แก่ เกียรติบัตรและบัตรของขวัญ เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียนที่แข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 โดยมีนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมรับรางวัล จำนวน ๑๕ คน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์

คลิกเพื่อชมภาพ >>