การอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และ
การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED)

          เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. สถานพยาบาล วชิราวุธวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร นายอนุรักษ์  ทองเทศ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA มีบุคลากรจากหลายฝ่ายเข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 1 - 2 อาคารนวมภูมินทร์ โดยนายเจษฎา  กาญจนโบษย์ รองผู้บังคับการด้านบริหาร และรักษาการรองผู้บังคับการด้านกิจการนักเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรม

คลิกเพื่อชมภาพ >>