พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา รางวัล
แก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2561

          เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14.16 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา รางวัลแก่นักเรียน และบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย
          การนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จขึ้นสู่หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย และเสด็จเข้าสู่ห้องประทับรับรองเพื่อทรงฉลองพระองค์ครุยวชิราวุธวิทยาลัย
          จากนั้นเสด็จไปยังห้องพิธี ทรงถวายความเคารพพระราชอาสน์ เมื่อทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ วงจุลดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้แทนนักเรียนถวายสูจิบัตร นักเรียนร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดี สรรเสริญพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดพระวิสูตร จากนั้นเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัยกราบทูลถวายรายงานกิจการทั่วไปของโรงเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย กราบทูลเบิกผู้แทนคณะกรรมการจัดสร้างพระพุทธมหาวชิราวุธานุสรณ์ ถวายพระพุทธมหาวชิราวุธานุสรณ์ จากนั้นพระราชทานเสื้อครุยอาจารย์แก่กรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย พระราชทานโล่แก่บุคลากรที่เกษียณอายุ พระราชทานเข็มเพชร และเสื้อครุยอาจารย์แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบตามกำหนดเวลา พร้อมกันนี้บุคลากรใหม่ถวายตัวเฝ้าถวายตัวรับราชการสนองพระเดชพระคุณในวชิราวุธวิทยาลัย พระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 54 คน พระราชทานทุนการศึกษา และรางวัลเรียนดีจำนวน 57 คน พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา และถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระเบียบแถว
          โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า "คุณธรรมสำคัญประการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ได้รับการปลูกฝังอบรมให้เป็นคุณสมบัติประจำตน คือความซื่อสัตย์สุจริต กล่าวได้ว่า ความซื่อสัตย์สุจริตนั้น เป็นพื้นฐานของความดีทั้งปวง ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีเกียรติ เพราะย่อมประพฤติตนแต่ในทางที่ดีที่ถูกต้อง และปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี โดยไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียหาย ควรแก่การยกย่อง ยอมรับนับถือ และไว้วางใจ จึงขอให้นักเรียนทุกคนตั้งเจตนาให้มั่นคงหนักแน่นที่จะฝึกฝนอบรมความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในความคิด คำพูด และการกระทำ เพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้สำเร็จผล ที่เป็นคุณ เป็นประโยชน์ และเป็นธรรมอย่างแท้จริง"
        
 จากนั้นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร้องเพลง GRADUATES SONG, GOOD BYE นักเรียนทั้งหมดร้องเพลงอีกสี่สิบปี จบแล้ววงจุลดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี บทพระสุบิน และปิดพระวิสูตร
          เมื่อเสด็จกลับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันเข็นรถยนต์พระที่นั่งส่งเสด็จ อันเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดมายาวนานของวชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ : ชุดที่ 1  ||  ชุดที่ 2  >>