พิธียกช่อฟ้า หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย

          เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ  กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าใหม่ เพื่อนำขึ้นประดิษฐานแทนเครื่องไม้เดิมที่ชำรุด สำหรับหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย
          การสร้างช่อฟ้าใหม่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสัมฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานพระกรุณาทรงเจิมช่อฟ้า ที่จัดสร้างขึ้นใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

คลิกเพื่อชมภาพ >>