พิธีแสดงกตเวทิตา
ในโอกาสที่ผู้บังคับการครบวาระการดำรงตำแหน่ง

          เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. วชิราวุธวิทยาลัยจัดพิธีแสดงกตเวทิตา แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ในโอกาสที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บังคับการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การแสดงของวงปี่สก็อต การฉายภาพยนตร์สั้นผลงานนักเรียน การขับเสภา โดย นายมงคล หล่อสุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดภาษาไทย และครูประจำคณะสราญรมย์
          จากนั้น นายเจษฎา กาญจนโบถย์ รองผู้บังคับการด้านบริหาร และรักษาการรองผู้บังคับการด้านกิจการนักเรียน พร้อมด้วย ดร.อัญชลี ประกายเกียรติ รองผู้บังคับการด้านวิชาการ กล่าวแสดงกตเวทิตา มอบช่อดอกไม้ และ ของที่ระลึก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย กล่าวแสดงความรู้สึกต่อผู้ร่วมพิธี
หลังจากเสร็จพิธี ผู้บังคับการ และภริยา เดินออกจากห้องประชุมใหญ่ เพื่อกลับเรือนผู้บังคับการ โดยระหว่างทางได้พบกับบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย วงดนตรีวงดนตรีเด็กโต วงเครื่องสายสากลเด็กเล็ก วงโยธวาทิตเด็กเล็ก วงดนตรีไทยเด็กเล็ก วงเมโลดิก้า ของนักเรียนบรรเลงตลอดทาง

คลิกเพื่อชมภาพ >>