รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เข้าพบผู้บังคับการ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์อนันต์  มโนมัยพิบูลย์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รองศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ ปฏิบัติหน้าที่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงผกา กรีทอง ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดี คุณอรพิน สุขสองห้อง หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี เข้าพบ นายเกียรติคุณ  ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อแสดงความยินดี ในการเข้ารับตำแหน่งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 11 พร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือความร่วมมือระหว่างวชิราวุธวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คลิกเพื่อชมภาพ >>