นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสอบได้ลำดับที่ 1
ในการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
และได้รางวัลเหรียญทองการสอบวัดความฉลาดรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประจำปีการศึกษา 2563

          เด็กชายตนุภัทร  ตระกูลธงชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบได้ลำดับที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ และได้รางวัลเหรียญทองการสอบ วัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปีการศึกษา 2563 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) กระทรวงศึกษาธิการ

          เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 นายเกียรติคุณ  ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และดร.อัญชลี  ประกายเกียรติ รองผู้บังคับการด้านวิชาการ ได้แสดงความยินดีกับ เด็กชายตนุภัทร  ตระกูลธงชัย ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย และชมเชยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับวชิราวุธวิทยาลัยในครั้งนี้

คลิกเพื่อชมภาพ >>