วชิราวุธวิทยาลัยร่วมบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วยในวิกฤตโควิด-19

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ได้ร่วมบริจาคเลือด ณ ห้องประชุมอัศวพาหุ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนเลือดสำรอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
          โดยได้รับความกรุณาจาก งานธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดหน่วยบริการเข้ามารับบริจาค
          มีจำนวนเลือดที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น 31,050 ซีซี

คลิกเพื่อชมภาพ >>