โครงการฝึกอบรม
ผู้กำกับลูกเสือสามัญและผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

          เมื่อวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2563 กิจกรรมลูกเสือวชิราวุธวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ณ วชิราวุธวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ จำนวน 92 คน บุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย จำนวน 19 คน และบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 18 คน รวมจำนวนผู้กำกับลูกเสือที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ 129 คน

คลิกเพื่อชมภาพ >>