พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการเขียนเรียงความ
ในหัวข้อเรื่อง "ผลร้ายและผลดีของ COVID-19"

          เมื่อวันศุกร์ที่ 14 และ วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการเขียนเรียงความ ในหัวข้อเรื่อง "ผลร้ายและผลดีของ COVID-19" ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ นายพลเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ ม.6/3 คณะผู้บังคับการ
รองชนะเลิศ นายธฤต  จิระพงษ์ตระกูล ม.5/4 คณะพญาไท

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ ด.ช.ปุญญพัฒน์  ชั้นศิริ ม.1/1 คณะศักดิ์ศรีมงคล
รองชนะเลิศ ด.ช.ภีระพัฒน์  คำยอด ม.1/3 คณะศักดิ์ศรีมงคล
  ด.ช.จริง จอมมะเริง ม.3/1 คณะดุสิต

ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศ ด.ช.กุญช์ ศรีวรกุล ป.6/1 คณะนันทอุทยาน
รองชนะเลิศ ด.ช.รุจิภาส ตั้งประพันธ์วงศ์ ป.6/5 คณะสนามจันทร์
  ด.ช.ณฐกร กิตติวัฒนาวงศ์ ป.6/4 คณะสราญรมย์

คลิกเพื่อชมภาพ >>