VAJIRAVUDH NEWS

 
 

วชิราวุธวิทยาลัยมอบอาหารกลางวันและอาหารเย็น
ให้กับโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ

 
          เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 นางสาวสราญภัทร  อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เข้าพบ นายเกียรติคุณ  ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ณ อาคารนวมภูมินทร์ เพื่อแสดงความขอบคุณในโอกาสที่วชิราวุธวิทยาลัย นักเรียนเก่าฯ และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเย็นให้กับโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ