วชิราวุธวิทยาลัยลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาจีน
กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

          เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และ รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาจีนกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ดร.อัญชลี  ประกายเกียรติ รองผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย นายอรัญ  เอี่ยมสุรีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  อิ่มสำราญ รักษาการคณบดีวิทยาลัยจีนศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในการลงนาม ณ อาคารนวมภูมินทร์ ชั้น 3 วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>