พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

          วชิราวุธวิทยาลัย ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และคณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งเป็นนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย รุ่น 61 แสดงปัจฉิมโอวาทในครั้งนี้
โดยเน้นให้นักเรียนวชิราวุธ เป็นผู้
          - ขยันขันแข็ง (พากเพียรอุตสาหะ อดทน ไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบาก)
          - สะอาดทั้งร่างกาย (บุคลิกภาพดีและร่างกายแข็งแรง)
          - สะอาดทั้งจิตใจ เป็น ‘สุภาพบุรุษวชิราวุธ’ (อ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติและรับฟังผู้อื่น มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย กล้าที่จะรับผิดชอบ ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง)
          - ซื่อสัตย์สุจริต (ไม่ใช่แค่ไม่โกง แต่ต้องมีความจริงใจ ซื่อตรงกับทั้งตนเองและผู้อื่น)
          - อุปนิสัยใจคอดี (มี mindset ที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี พร้อมที่จะปรับตัวแก้ไขพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น กตัญญู และที่สำคัญ คือ เสียสละเพื่อส่วนรวม)
และแนะนำ วิตามิน "ดี" 3 ชนิดให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้อยู่กับ "โลก" หลัง Covid-19 ได้อย่างเข้มแข็งและปลอดภัย คือ กายดี จิตใจดี และ คิดดี
          ในช่วงสุดท้ายผู้บังคับการได้กล่าวแสดงความยินดี และกล่าวมอบนักเรียนคืนให้กับผู้ปกครอง พร้อมทั้งอวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จ มีสุขภาพกายใจแข็งแรง และยึดมั่นในความกตัญญูรู้คุณ เพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติ สังคม และครอบครัว อันเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
          เสร็จสิ้นพิธีเป็นการถ่ายรูปหมู่ของนักเรียนรุ่น 94 ร่วมกับผู้บังคับการและผู้บริหาร

คลิกเพื่อชมภาพ >>