พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เนื่องในวาระ 8 รอบนักษัตร

          วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. วชิราวุธวิทยาลัย บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวาระ 8 รอบนักษัตร (96 ปี) นับแต่พระประสูติกาล (24 พฤศจิกายน 2564) ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย และผู้แทนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรแก่มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ สำหรับสดับปกรณ์ อุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งสถาบันการศึกษาภาคีมูลนิธิฯ มีวชิราวุธวิทยาลัย เป็นอาทิ จัดขึ้นในวาระดังกล่าว

คลิกเพื่อชมภาพ >>