Vajiravudh News

 

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม กรุงเทพมหานคร

 

          เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายวิชาการ วชิราวุธวิทยาลัย จัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ภายใต้ “โครงการท่องไปในโลกกว้าง” ซึ่งได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 78 คน ไปทัศนศึกษา ณ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม กรุงเทพมหานคร เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะ การดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการกำจัดมูลฝอยอย่างครบวงจร

 

          โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกโรงเรียน และนำประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ เพื่อเตรียมพร้อมกับสังคมในศตวรรษที่ 21 ซึ่งส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตของนักเรียนและตระหนักถึงทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า