Vajiravudh News

 

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร จังหวัดสุพรรณบุรี

 

          เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายวิชาการ วชิราวุธวิทยาลัย ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 25 คน ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร (อุทยานมังกรสวรรค์) จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอารยธรรมจีนที่ยาวนานถึง 5,000 ปี ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า เป็นอารยธรรมที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และประวัติความเป็นมาของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย ผ่านนิทรรศการที่จัดแสดงขึ้นภายในตัวมังกรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 20 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2539

          โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ได้ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนและเปิดโลกทัศน์ ได้รับประสบการณ์ตรงด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมถึงนำประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ รวมถึงนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและสังคม