Vajiravudh News

 

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม

 

          เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายวิชาการ วชิราวุธวิทยาลัย จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ภายใต้ “โครงการท่องไปในโลกกว้าง” ซึ่งได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 116 คน ไปทัศนศึกษา ณ วัดพระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและคุณค่าความเป็นไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสาน