Vajiravudh News

 

กิจกรรมลูกเสือนักธรรมชาติวิทยา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

          เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายวิชาการ วชิราวุธวิทยาลัย จัดกิจกรรมลูกเสือนักธรรมชาติวิทยา ซึ่งได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 120 คน ไปศึกษาดูงานและทำกิจกรรม ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาเรียนรู้การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย และแต่ละภูมิภาคของโลก รวมถึงศึกษาหลักการคิด วิธีการทรงงาน และกระบวนการค้นหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหาแก่พสกนิกรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย กิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ลูกเสือเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีทักษะ รวมถึงนำประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในวิชาเรียนลูกเสือ ชีวิตประจำ และการพัฒนาสังคมต่อไป