Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัย จัดอบรมการโต้วาทีสำหรับนักเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมใน “การแข่งขันโต้วาทีภายในโรงเรียน ประจำปี 2565”

 

          เมื่อวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2565 วชิราวุธวิทยาลัย จัดอบรมการโต้วาทีเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยแบ่งเป็นตัวแทนคณะละ 5 คน และนักเรียนสมาคมโต้วาทีและวาทศิลป์ จำนวน 10 คน รวมทั้งหมด 40 คน เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมสำหรับ “การแข่งขันโต้วาทีภายในโรงเรียน” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 มกราคม ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนายณัฐวุฒิ จันทะลุน หรือล็อตเต้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการโต้วาทีและการส่งเสริมการสร้างวาทศิลป์ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการพูด การสื่อสาร และการเป็นพิธีกรของจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรบฯ ณ อาคารอัศวพาหุ