Vajiravudh News

 

พิธีไหว้ครูและแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

 

          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 วชิราวุธวิทยาลัยได้จัดพิธีไหว้ครูและแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย โดยมี ดร.เตช  บุนนาค อุปนายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร ผู้บังคับการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

 

 
 
 
 

 

 

 

          นอกจากพิธีไหว้ครูแล้วได้มีพิธีแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน ซึ่งผู้กำกับคณะจะคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นหัวหน้า เพื่อทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและระเบียบวินัยของนักเรียนและเป็นผู้นำในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ ซึ่งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจะได้รับการประดับเข็มเครื่องหมายหัวหน้าในพิธีนี้

 

 

 

 

 

 

 

          จากนั้น ประธานในพิธีได้ให้โอวาทนักเรียน และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้านักเรียน