Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัยร่วมกับ GEN Thailand และ โครงการ Aniverse
จัดกิจกรรม “Startup Experience Workshop” เตรียมความพร้อมแข่งขัน Pitch@School 2022-2023

 

          วชิราวุธวิทยาลัย ร่วมกับ GEN Thailand และ โครงการ Aniverse ได้จัดกิจกรรม “Startup Experience Workshop” ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแข่งขันการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจ ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) ผ่านประสบการณ์จริง และได้ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์เชิงธุรกิจอย่างมีเหตุผล (Analytical and Logical Thinking) การสร้าง Startup และฝึกฝนทักษะในการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจแบบมืออาชีพ (Pitching) สำหรับเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขัน Pitch@School 2022-2023

 

          กิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยและนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 10 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 75 คน ประกอบด้วย โรงเรียนเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โรงเรียนสิริรัตนาธร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

 

          โดยในวันแรกเป็นการให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับกับธุรกิจ Startup และจำลองสถานการณ์จริง นักเรียนได้ฝึกฝนการทำงานเป็นทีมและเรียนรู้การทำงานตั้งแต่ การกำหนดปัญหา หาทางออก และสร้างรูปแบบทางธุรกิจ รวมถึงเตรียมการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจเพื่อเข้าแข่งขันในวันถัดไป ในวันที่สองเป็นการแข่งขันการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจของแต่ละทีม ซึ่งมีการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้มีความสามารถและประสบการณ์ตรง โดยมีผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันประมาณ 400 คน ณ หอประชุมนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย