Vajiravudh News

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วชิราวุธวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

 

          เมื่อวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565 วชิราวุธวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารนวมภูมินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งการดำเนินการประสบความสำเร็จด้วยดี ผู้ประเมินได้สรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกมิติของวชิราวุธวิทยาลัย