Vajiravudh News

 

His Royal Highness Tengku Amir Shah
มกุฎราชกุมารรัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย เสด็จฯ เยือนวชิราวุธวิทยาลัย

 
          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 HRH Tengku Amir Shah ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj มกุฎราชกุมารรัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย เสด็จฯ เยือนวชิราวุธวิทยาลัย โดยมี นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการฯ พร้อมทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียน ถวายการต้อนรับ ระหว่าง การเสด็จฯ เยือน เจ้าชาย Amir Shah ทรงหารือเรื่องการพัฒนา และความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับมาเลเซียกับผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เสด็จฯ เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งพระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 หอประชุม อาคารวชิรมงกุฎฯ และหอประวัติ โดยมีนักเรียนทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ รวมทั้งทอดพระเนตรการสาธิตการจัดกิจกรรม Pitching ของนักเรียนอีกด้วย