Vajiravudh News

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย
บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวโน้มหลังโควิด 19”

 

          เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 วชิราวุธวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวโน้มหลังโควิด 19” โดยมีนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ร่วมรับฟัง ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 วชิราวุธวิทยาลัย โดยท่านได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมและการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและแข็งแกร่ง เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและรับมือกับสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอันอาจจะนำไปสู่ภาวะวิกฤติได้ตลอดเวลา เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 เป็นต้น นอกจากนี้ ท่านยังได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งจะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งต่อตนเองและภายในองค์กร เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน